مقایسه سقف نیازیت با سقف تیرچه بلوک (اقتصادی)


مقایسه وزن بتن سقف نیازیت با تیرچه بلوک در واحد سطح

 

 

 

1- تیرچه بلوک :

(آکس تیرچه : 50cm) (ضخامت بتن جان10cm : )(عیار بتن : 25)

وزن بتن جان تیرچه = (0.10 x 0.25 x 2500) ÷ 0.5 = 125 (kg/m2)

وزن بتن دال = (0.05 x 2500) = 125 (kg/m2)

وزن کل بتن  = (125+125) = 250 (kg/m2)

 

2- سقف نیازیت :

(آکس خرپا : 70cm) (ضخامت بتن جان : ندارد ) (عیار بتن : 25)

وزن بتن (قسمت مثلثی شکل بتن جان) = 0.7 ÷ (0.8 x 0.8 x 2500) = 23 (kg/m2)

وزن بتن دال = (0.05 x 2500) = 125 (kg/m2)

وزن کل   = (125+23) =148 (kg/m2)

 

کاهش بار مرده در سقف نیازیت = 250 – 148 = 102 (kg/m2)

 

 

 نتیجه گیری1 :

در سیستم سقف نیازیت در مقایسه با تیرچه بلوک علاوه بر اینکه نیازی به اتکا و میلگرد ممان منفی ندارد .

 

نتیجه گیری2 :

در هر متر مربع به میزان 59 درصد کاهش وزن بتن سقف نیز دارا می باشد .

 

بازگشت به رویداد ها