تفاوت تیرچه نیازیت با تیرچه کرومیت (اقتصادی)


مقایسه نیازیت و کرومیت


 ** مقدار بتن مصرفی به زبان ساده **

برآورد بر اساس 1000 مترمربع سقف / آکس تیرچه ها هردو 70 سانتیمتر / نوع کاربری یکسان / عرض پاشنه بتن کرومیت 10 سانتیمتر / عیار بتن 24 / قیمت هر متر مکعب تن 1.350.000 ریال

اختلاف بتن مصرفی در سقف


 درصد اختلاف بتن مصرفی  = متراژ سقف * (آکس تیرچه ها÷1) * عیار بتن * ابعاد بتن * قیمت بتن
1.350.000 * (0.10 * 0.25) * 2400 * (1÷0.7) * 1000 = 115.700.000 RLS
 

(دهانه بلند/استفاده از تیرچه دوبل در کرومیت/دوبرابر شدن مقطع پاشنه بتنی)  = درصد اختلاف بتن مصرفی در دهانه های بلند
= 1.350.000 * 2*(0.10 * 0.25) * 2400 * (1÷0.7) * 1000 = 231.400.000 RLS

 

کاهش 115 میلیون ریالی بتن مصرفی در هر 1000 مترمربع سقف (دهانه کوتاه)
کاهش 231 میلیون ریالی بتن مصرفی در هر 1000 مترمربع سقف (دهانه بلند)

بازگشت به رویداد ها