مقایسه نیازیت با کوبیاکس-یوبوت (فنی)


1- اجرای تاسیسات :

سقف نیازیت : عبور تاسیسات از درون سقف

کوبیاکس - یوبوت : عدم عبور تاسیسات از درون سقف

 

2- بتن مصرفی :

سقف نیازیت: استفاده از حداقل بتن مصرفی در سقف

کوبیاکس – یوبوت : استفاده از بتن مصرفی درسقف به میزان 2.5 تا 3.5 برابر نسبت نیازیت

 

3- دیوار برشی :

سقف نیازیت : عدم نیاز به دیوار برشی در اکثر مواقع

کوبیاکس – یوبوت : با توجه به وزن بالای سقف در اکثر مواقع نیاز به دیوار برشی در سازه وجود دارد

 

4- هزینه مصالح مصرفی در سقف :

سقف نیازیت : استفاده از حداقل مصالح و  ارزان قیمت

کوبیاکس – یوبوت : هزینه ی بسیار بالای توپک های مصرفی در سقف

 

5- فونداسیون :

سقف نیازیت : کاهش بار مرده سقف = کاهش جرم ساختمان = کاهش ضخامت و مقاطع فونداسیون

کوبیاکس : افزایش مقاطع فونداسون حداقل به میزان 40 درصد نسبت سیستم سقف نیازیت

 

6- بار مرده سقف :

نیازیت سقف : 320 kg/m2

کوبیاکس – یوبوت :  550 kg/m2 به بالا ....

 

بازگشت به رویداد ها