مقایسه سقف نیازیت با کوبیاکس-یوبوت (اقتصادی)


پیشگفتار :

الف) قیمت ها و وزن های اعلامی در دال های بتنی و دال های سبک با توجه به استانداردهای اجرایی و منطبق بر آیین نامه های کشوری گردآوری و محاسبه گردیده است .

ب) با توجه به وزن بار مرده بسیار بالا در سقف هایی که به صورت دال اجرا می گردد در اکثر مواقع نیاز به دیوار برشی می باشد که نه تنها موجب سنگینی سازه اجرایی می گردد بلکه باعث بالا رفتن مقاطع ستون ها و همچنین افزایش مقاطع فونداسیون ها به میزان حداقل 30 درصد می گردد.

 

برآورد سقف دهانه 7 متری

نوع کاربری : مسکونی

تاریخ برآورد : 96/01/29

 

دال توخالی واحد مقدار قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
بتن عیار 350 مترمکعب 0.24 1.120.000 268.800
گوی توخالی تعداد 4 75.000 300.000
میلگرد مصرفی کیلوگرم 46 15.000 690.000
دستمزد اجرا (نصب و قالب بندی) مترمربع 1 350.000 350.000
جمع کل با احتساب 5% بالاسری مترمربع 1   1.689.240

 

نیازیت کامپوزیت واحد مقدار قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
بتن عیار 350 مترمکعب 0.08 1.120.000 82.400
خرپای نیازیت کیلوگرم 18.5 25.000 462.500
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3 15.000 45.000
دستمزد اجرا (نصب و قالب بندی) مترمربع 1 200.000 200.000
جمع کل با احتساب 5% بالاسری مترمربع 1   829.395

 

نتیجه گیری :

با استفاده از سیستم سقف نیازیت علاوه بر سبکی سقف و عدم لرزش در سقف ، در هر مترمربع به میزان 859.845 ریال کاهش قمیت وجود دارد .

 

(((در هر هزار متر سقف به میزان 84 میلیون تومان کاهش هزینه به وجود می آید)))

 

>>>علاوه بر موارد ذکر شده در بالا هزینه دیوار برشی و افزایش مقاطع فونداسیون و ستون و پل ها در مقایسه قیمت لحاظ نگردیده است<<<

 

--------------------------------------------------------------------

 

مقایسه بتن و میلگرد مصرفی دهانه 8-16 متری

نوع کاربری : مسکونی-اداری-تجاری

تاریخ برآورد : 96/01/29

 

نوع سقف نوع مصالح مصرفی 8 متری 10 متری 12 متری 14 متری 16 متری
دال بتنی ضخامت بتن (cm) 24-27 28-34 32-38 ---- ----
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) 575-625 675-730 810-900 ---- ----

 

نوع سقف نوع مصالح مصرفی 8 متری 10 متری 12 متری 14 متری 16 متری
دال توخالی ضخامت بتن (cm) 24-27 28-34 32-38 36-45 ----
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) 575-625 520-560 620-690 700-750 ----

 

نوع سقف نوع مصالح مصرفی 8 متری 10 متری 12 متری 14 متری 16 متری
نیازیت کامپوزیت ضخامت بتن (cm) 8 8 8 8-9 8-10
وزن بتن و میلگرد (kg/m2) 217-225 218-226 228-239 238-252 282-309

 

نتیجه گیری 1 :

در سیستم دال توخالی فقط و فقط هزینه بتن مصرفی حدود 2 تا 6 برابر نسبت به سیستم نیازیت کامپوزیت می باشد .

 

نتیجه گیری 2 :

در سیستم دال توخالی وزن بار بتن و فولاد مصرف در سقف حدود 2.5 تا 3.5 برابر هزینه استفاده از سیستم نیازیت می باشد.

 

 

 

بازگشت به رویداد ها