تفاوت نیازیت با کرومیت چیست ؟

تفاوت نیازیت با کرومیت چیست ؟


 

تفاوت نیازیت و کرومیت

 

مقایسه نیازیت و کرومیت


 ** مقدار بتن مصرفی به زبان ساده **

برآورد بر اساس 1000 مترمربع سقف / آکس تیرچه ها هردو 70 سانتیمتر / نوع کاربری یکسان / عرض پاشنه بتن کرومیت 10 سانتیمتر / عیار بتن 24 / قیمت هر متر مکعب تن 1.350.000 ریال

اختلاف بتن مصرفی در سقف


 درصد اختلاف بتن مصرفی  = متراژ سقف * (آکس تیرچه ها÷1) * عیار بتن * ابعاد بتن * قیمت بتن
1.350.000 * (0.10 * 0.25) * 2400 * (1÷0.7) * 1000 = 115.700.000 RLS
 

(دهانه بلند/استفاده از تیرچه دوبل در کرومیت/دوبرابر شدن مقطع پاشنه بتنی)  = درصد اختلاف بتن مصرفی در دهانه های بلند
= 1.350.000 * 2*(0.10 * 0.25) * 2400 * (1÷0.7) * 1000 = 231.400.000 RLS

 

کاهش 115 میلیون ریالی بتن مصرفی در هر 1000 مترمربع سقف (دهانه کوتاه)
کاهش 231 میلیون ریالی بتن مصرفی در هر 1000 مترمربع سقف (دهانه بلند)