دستورالعمل نصب نیازیت سقف

دستورالعمل نصب نیازیت سقف


دستورالعمل نصب خرپای نیازیت در اسکلت بتنی

 

* استفاده از کلاف عرضی در سقف الزامی می باشد . کلاف عرضی شامل دو ملیگرد به قطر حداقل 12 میلیمتر است . یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر خرپاها ها از مفتول سیمی نرم (سیم آرماتوربندی) استفاده می شود  .

* برای دهانه های کوچکتر از 3 متر تنها نصب میلگرد حرارتی و اتصال آن توسط مفتول به خرپا (سپری) کفایت می کند و نیازی به کلاف عرضی نمی باشد .

*در دهانه های 3 تا 5/5 متر از یک ردیف و در دهانه های بیش از 5/5 متر از دو ردیف کلاف عرضی استفاده شود و برای دهانه های بزرگتر به نحوی انتخاب شود که فاصله دو کلاف عرضی مجاور هم از 5/2 متر تجاوز نکند  .

* اجرای آرماتور افت و حرارت (میلگرد های حرارتی) که به فواصل 25 سانتیمتر عمود بر جهت خرپاها اجرا می شوند ، می توان از میلگرد به قطر 6 یا 8 یا 10 استفاده نمود .

* در صورت استفاده از کلاف های میلگرد حرارتی ، آنها باید تحت کشش قرار گیرد به طوری که هنگام بتن ریزی از بتن بیرون نمانده و از تغییر مکان خرپاها جلوگیری نماید  .

* در سازه های بتنی و در دهانه های بالا به دلیل ایجاد نیروی فشاری به پودر بتنی هنگام بتن ریزی از یک یا دو ردیف شمع استفاده گردد .

* در سیستم سقف نیازیت احتیاجی به اتکا و میلگرد ممان منفی ندارد

* در سیستم سقف نیازیت ، خرپا نیاز به بتن جان ندارد و بلوک های مجاز در مجاورت المان های داخلی خواهد بود .

 

اتصال نیازیت (سازه بتنی)

اتصال نیازیت (سازه بتنی)

 

 

دستورالعمل نصب خرپای نیازیت در اسکلت فلزی

 

* استفاده از کلاف عرضی در سقف الزامی می باشد . کلاف عرضی شامل دو ملیگرد به قطر حداقل 12 میلیمتر است . یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر خرپاها به آنها جوش می شود  .

* برای دهانه های کوچکتر از 3 متر تنها نصب میلگرد حرارتی و جوش دادن آن به خرپا (سپری) کفایت می کند و نیازی به کلاف عرضی نمی باشد .

* در دهانه های 3 تا 5/5 متر از یک ردیف و در دهانه های بیش از 5/5 متر از دو ردیف کلاف عرضی استفاده شود و برای دهانه های بزرگتر به نحوی انتخاب شود که فاصله دو کلاف عرضی مجاور هم از 5/2 متر تجاوز نکند  .

* اجرای آرماتور افت و حرارت (میلگرد های حرارتی) که به فواصل 25 سانتیمتر عمود بر جهت خرپا ها اجرا می شوند ، می توان از میلگرد به قطر 6 یا 8 یا 10 استفاده نمود . در دهانه های 5/4 متر بستن با سیم آرماتوربندی کفایت می کند و در دهانه های بالاتر اتصال با یال بالا حتما باید بوسیله جوش انجام گردد

* در صورت استفاده از کلاف های میلگرد حرارتی ، آنها باید تحت کشش قرار گیرد به طوری که هنگام بتن ریزی از بتن بیرون نمانده و از تغییر مکان خرپا ها جلوگیری نماید  .

 *در سیستم سقف نیازیت احتیاجی به اتکا و میلگرد ممان منفی ندارد .

* در سیستم سقف نیازیت ، خرپا نیاز به بتن جان ندارد و بلوک های مجاز در مجاورت المان های داخلی خواهد بود .

 

اتصال نیازیت (سازه فلزی)

اتصال نیازیت (سازه فلزی)

 

دستورالعمل نصب خرپای نیازیت بر روی دیوار باربر

 

* استفاده از کلاف عرضی در سقف الزامی می باشد . کلاف عرضی شامل دو ملیگرد به قطر حداقل 12 میلیمتر است . یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر خرپا ها به آنها جوش می شود  .

* برای دهانه های کوچکتر از 3 متر تنها نصب میلگرد حرارتی و جوش دادن به آن به خرپا )تسمه و سپری (کفایت می کند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلوک ها برای نفوذ بتن )کلاف عرضی پنهان ( نیست .

* در دهانه های 3 تا 5/5 متر از یک ردیف و در دهانه های بیش از 5/5 متر از دو ردیف کلاف عرضی استفاده شود و برای دهانه های بزرگتر به نحوی انتخاب شود که فاصله دو کلاف عرضی مجاور هم از 5/2 متر تجاوز نکند  .

* اجرای آرماتور افت و حرارت (میلگرد های حرارتی) که به فواصل 25 سانتیمتر عمود بر جهت خرپا ها اجرا می شوند ، می توان از میلگرد به قطر 6 یا 8 یا 10 استفاده نمود . در دهانه های 5/4 متر بستن با سیم آرماتوربندی کفایت می کند و در دهانه های بالاتر اتصال با یال بالا حتما باید بوسیله جوش انجام گردد

* در صورت استفاده از کلاف های میلگرد حرارتی باید تحت کشش قرار گیرد به طوری که هنگام بتن ریزی از بتن بیرون نمانده و از تغییر مکان خرپا ها جلوگیری نماید  .

* در دهانه های بالای 5 متر روی دیوار باربر نصب یک ردیف شمع بندی جهت جلوگیری از پیچش خرپا ها هنگام بتن ریزی کاملا ضروری و لازم می باشد .

* در سیستم سقف نیازیت احتیاجی به اتکا و میلگرد ممان منفی ندارد .

* در سیستم سقف نیازیت ، خرپا نیاز به بتن جان ندارد و بلوک های مجاز در مجاورت المان های داخلی خواهد بود .

 

اتصال نیازیت (دیوار حمال)

 

(((به بیانی ساده تر : دستورالعمل نصب تیرچه های نیازیت مشابه سایر تیرچه های فلزی می باشد .)))