مقایسه سقف نیازیت با سقف کامپوزیت (اقتصادی)


محاسبه مصالح مصرفی برای دهانه 6 متر بارگذاری تجاری (یک متر مربع سقف)


 

کامپوریت

مصرف بتن m3

میلگرد حرارتی kg برشگیر kg تیرفرعی + تقویت kg
0.1 8.62 1 17

 

نیازیت کامپوریت مصرف بتن m3 میلگرد حرارتی kg ژوئن kg خرپای نیازیت kg
0.083 1.5 0.2 13.5

 

 

نتیجه گیری :

مقدار مصالح مصرفی در سقف نیازیت علاوه بر سبکی در سقف از لحاظ قیمت و سهولت به مراتب مقرون به صرفه تر از سیستم کامپوزیت می باشد .

 

 

 

بازگشت به رویداد ها