مقایسه سقف نیازیت با سقف کامپوزیت (اقتصادی)


محاسبه مصالح مصرفی برای دهانه 6 متر بارگذاری تجاری ( یک متر مربع )


مقایسه قیمت سقف کامپوزیت با نیازیت کامپوزیت

نتیجه گیری : مقدار مصالح مصرفی در سقف نیازیت علاوه بر سبکی در سقف از لحاظ قیمت و سهولت به مراتب مقرون به صرفه تر از سیستم کامپوزیت می باشد .

 

 

بازگشت به رویداد ها