مقایسه سقف نیازیت با سقف کامپوزیت (اقتصادی)* تفاوت ریالی نیازیت کامپوزیت و خانواده دال ها *

به زبان ساده :
در حقیقت دال ها مکعب های بتنی می باشد که در مواقعی که به صورت دال (بتن مسلح) مصرف می شوند بار مرده آن به مراتب بیشتر از بار مرده تیرچه و یا هر سیستمی می باشد . که به برخی از طبعات منفی استفاده از انواع دال ها آن در زیر اشاره می گردد .
1-
استفاده از دیوار برشی در سازه (به علت سنگین شدن سازه)
2- هزینه بالا توپک های توخالی برای کاهش بار مرده سقف فقط به میزان 30 درصد
3- بزرگ شده ابعاد فونداسیون (به طور مثال تبدیل شدن پی نواری به گسترده)

 

مقایسه بتن مصرفی در دهانه 10 متری

دال های توپر = 675 تا 730 کیلوگرم بر مترمربع = به طور میانگین در هر 3.5 مترمربع 1 مترمکعب بتن مصرف میگردد .
دال های توخالی = 520 تا 560 کیلوگرم بر مترمربع = به طور میانگین در هر 4.5 مترمربع 1 مترمکعب بتن مصرف میگردد .

 

نیازیت کامپوزیت (در تمامی دهانه ها) = در هر 12 مترمربع سقف 1 مترمکعب بتن مصرف میگردد .

بازگشت به رویداد ها