عملکرد سقف طاق ضربی در برابر زلزله ؟


اثرات زلزله بر روی سقف های طاق ضربی


قبل از اینکه به این معقوله پرداخته شود لازم به ذکر می باشد که در رابطه انواع نیرو های زلزله بیشتر آشنا شویم :
1- نیرو های رفت و برگشت (بستگی مستقیم به جرم و شکل سازه دارد)
2- در جهت محورهای  x و y
3- نیروی پیچشی زلزله (به صورت رفت و برگشت بر روی سازه)
4- نیرو های عمودی زلزله (به صورت رفت و برگشت که اثر عمده آن بر روی سقف ها و قسمت های باربر ساختمان می باشد)

 

که در این مقاله اثر نیرو های عمودی رفت و برگشت بر روی سقف های آجری (طاق ضربی و طاق های گنبدی) و همچنین نیروی پیچشی بر روی بدنه سازه مورد بررسی قرار می گیرد.


معمولا در تمام آزمایشات بارگذاری های سقف بر اساس آیین نامه 2909 (توسط اداره استاندارد یا سایر مراکز ذیربط) بر مبنای خیزهای به وجود آمده و تغییرات شکل ظاهری سقف قضاوت می گردد.
نکته ی مهم صلبیت سقف ، پیوندهای ملکولی اجزای دال سقف می باشد به همین دلیل طاق های آجری به علت ضعیف بودن پیوند ملات های بین آجرها ، معمولا از هم گسیختگی به آسانی رخ می دهد و سقف ریزش می نماید.

البته سالهاست که در سقف های طاق های ضربی و یا گنبدی رعایت خیز منفی اعمال می گردد که خود در برابر نیروی وارد عمودی از بالا به پایین در سقف مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد.

اما ضعف اینگونه سقف ها وقتی آشکار می گردد که نیروی زلزله به طور عمودی از پایین به بالا وارد می گردد که در اثر همان پیوندهای ضعیف سقف ، سقف از هم گسسته می شود.


برای بهتر روشن شدن این موضوع برج های دوقلوی خرقان که در زلزله آوج آسیب دیده (تهیه گزارش و بررسی توسط گروه صنعتی نیازیت انجام گرفته است) تصویر آن در ذیل به خوبی روشن گر این موضوع می باشد.

 

برج دوقلو خرقان

برج خرقان (نیروی عمودی زلزله)

برج خرقان (نیروی پیچشی زلزله)


راه حل این مشکل صفحات مش فولادی (با محاسبات لازم ) که با ملاتی مناسب باید روی طاق گنبدی یا ضربی کشیده شود.

 

بازگشت به رویداد ها