مبحث جوش در نیازیت


مبحث جوش :  (برگرفته از مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و نشریه 151)

 

2-2-10-2-10) جوش های گوشه : (مبحث 10)

 

جدول 10-2-10-2 حداقل بعد جوش گوشه

ضخامت قطعه نازکتر  (mm)

حداقل بعد جوش گوشه  (mm)

3

6

حداقل طول جوش گوشه   =    4 cm 4D ≥  

 

در قطعات المان های داخلی با سپری و تسمه :

الف) ضخامت موثر گلوی جوش (te) برابر با ضخامت واقعی شیار خواهد بود .

ب) در صورت نزدیک شدن به جوش گوشه از دستور العمل جوش گوشه استفاده می شود .

 

2-3-1-10) مقاطع محاسباتی در اعضای کششی : (مبحث 10)

پ) در اتصالات تسمه و ورق که با جوشهای طولی در دو لبه ی موازی (در انتهای قطعه) متصل هستند ، طول جوشها نباید از فاصله عمودی بین آنها (پهنای تسمه) کمتر باشد . با سطح مقط موثر باید طبق رابطه ی (3-1-10) با ضریب U به شرح زیر بدست می آید .

اگر     1/5W>L>W      آنگاه        U=0.75

اگر     1/5W>L>W      آنگاه        U=0.75

اگر          L>2W          آنگاه        U=0.75

L=طول جوش

W=پهنای ورق(فاصله ی بین خطوط جوش)است.

 

4-3-1-10) اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق : (مبحث 10)

ب) در اعضای کششی که از دو (یا تعداد بیشتری) مقطع در تماس با یکدیگر تشکیل می شوند فاصله ی محور به محور پیچها و پرچ ها یا فاصله ی آزاد بین نوارهای جوش منقطه که آنها را به یکدیگر متصل میکند ، نباید از 600 میلیمتر بیشتر شود .

 

وصله :

اتصال دو پروفیل بصورت وصله در هر نقطه یال فوقانی و تحتانی مجاز است وصله بصورت جوش سر به سر در اعضای کششی باید بتواند حداقل مقاومتی معادل 1.14Fy×A را از خود نشان دهد که A سطح مقطع عضو وصله شده است .

 

3-6-1) ظرفیت برشی افقی لازم در اتصال اعضای جان به بال تیر مرکب : (نشریه 151)

جوش اتصال اعضای جان به بال تیرچه ها ، با توجه به مقاومت مجاز جوش باید حد اقل مجموع ظرفیت برشی افقی  As*Fy/2  را در فاصله لنگر خمشی حد اکثر و لنگر خمشی صفر , داشته باشند.جوشکاری باید در کارگاه تولید تیرچه و مطابق با استاندارد ملی ایران و نشریه 228 دفتر امور فنی و تد وین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد .

 

3-6-2)  بعد جوش : (نشریه 151)

بعد جوش میلگرد جان به ورقهای بال ،  d/2  منظور می شود (d قطر میلگرد جان می باشد) .

 

تاثیرات نا مطلوب جوش بیش از حد (برگرفته از مقررات ملی ساختمان) :

اضافه جوش می تواند با دست به هم دادن یک سلسله اتفاقات به طور غیر عمدی رخ دهد . طراح ممکن است با منظور کردن قدری اطمینان اندازه جوش را یک نمره بزرگتر انتخاب نماید و در واحد ساخت به خاطر اصرار مهندس ناظر و تقاضای کارفرما در کارخانه جوش را مقداری ضخیم تر اجرا گردد و یا مهندس ناظر هم درخواست جوش اضافه در محل را نماید .

نتیجه باعث می شود جوش 3 میل تبدیل به جوش 6 میل گردیده و نیروی انقباض چهار برابر گردد و موضوع دیگر که در خواست می شود جوش سراسری قطعات تقویتی می باشد . شماتیک ذیل به خوبی گویای جوش مازاد می باشد .

اثر جوش

جوش بیش از حد

 

بازگشت به رویداد ها