صلبیت در سقف ها


کنترل صلبیت دیافراگم سقف ها :

ابتدا بهتر است تعاریف بند 9-18-2  مبحث 9 برای سیستم دال را عنوان نمود .

سیستم دال به مجموعه ای از صفحات قطعه ای با یا بدون تیر گفته می شود که تحت اثر بارهای عمود بر صفحه خود قرار میگیرد و سیستم های معمول دال ها عبارتند از تیر  (فلزی یا بتنی) ، دال و دال تخت ، دال قارچی و یا دال های مشبک .

 

برای تامین صلبیت دیافراگم سقف ها دو بخش عمده را می توان در نظر گرفت :

الف ) بحث کنترل ضخامت دال بین تیرچه های بتنی یا فلزی (کامپوزیت ها ، عرشه ، سایر خرپاها و تیرهای فلزی) که محاسبات آنها بر اساس مبحث 9 و 10 مقررات ملی انجام می گردد .

ب) چون انتقال نیروهای زلزله و غیره توسط اسکلت سازه (بتنی یا فلزی) انجام می پذیرد که صلبیت جانبی مطرح می شود .

صلبیت جانبی دیافراگم به عوامل زیادی از جمله : نوع سیستم سازه ، ابعاد سازه ، صلبیت و محل قرارگیری عناصر باربر جانبی ،  سختی قاب ها ، نوع و ضخامت سقف ، تعداد طبقات و .....  وابسته می باشد . که بر اساس آیین نامه های 2800 و غیره قابل محاسبه می باشند و جابه جایی در ارتفاع سازه و سقف ها بر اساس آیین نامه 2800 کنترل خواهد شد .

 

بازگشت به رویداد ها