تحمل باربری بسیار زیاد سقف نیازیت


پایداری بسیار بالای سقف نیازیت در مقابل انواع بارگذاری ها

 

با توجه به اینکه محاسبات سقف نیازیت بر اساس بارهای مرده و زنده آیین نامه ای می باشد ولی در مواقع ضروری می تواند بارهای بیش از ظرفیت را تحمل نماید که خود فاکتور مهمی در برابر بارهای لحظه ای شدید در زمان زلزله می باشد .

بارگذاری بیش از حد بر روی سقف

بارگذاری غیر اصولی

بارگذاری غیر متعارف

 

همانگونه که در عکس مشاهده می گردد برخی از مصرف کنندگان بدون توجه به نوع باربری سقف بارهای غیر متعارف را بدان اعمال می نمایند ولی با این حال سقف نیازیت از ایستایی خود خارج نگردیده است

 

بازگشت به رویداد ها