تفاوت نیازیت کامپوزیت با سقف کامپوزیت (فنی)


 مقایسه سقف نیازیت کامپوزیت با سقف کامپوزیت

 

1- علاوه بر سبکی سقف و سازه به میزان 50 درصد تیرچه های نیازیت نسبت به تیرهای حمال موجود در کامپوزیت سبکتر می باشد

 

2- قابل اجرا بودن نیازیت کامپوزیت در تمامی سازه ها (فلزی ، بتنی ، اسکلت بنایی)

 

3- امکان عبور تاسیسات از درون سقف در نیازیت کامپوزیت (فاکتور بسیار مهم در نیازیت کامپوزیت)

 

4- قالب بندی در نیازیت کامپوزیت با انواع قالب های موقت (چوبی – فلزی – pvc)

 

5- قابل اجرا در دهانه های بلند (16 متر)

 

6- عدم وجود لرزش در نیازیت کامپوزیت

 

بازگشت به رویداد ها