ریزش سقف کوبیاکس-یوبوت در یزد


همانطور که میدانید سیستم سقف کوبیاکس-یوبوت در ظاهر با استفاده از توپک های داخلی سقف سبک شده ولی .... کوبیاکس-یوبوت در اصل همان دال بتنی می باشد که بتن کمتری نسبت به دال مصرف می کند و در مقابله با سایر سیستم ها هنوز جزو سقف های سنگین محسوب می شود و در محاسبات سقف و سازه باید دقت بیشتری به عمل بیاید .....

با توجه به وزن بالای سقف کوبیاکس-یوبوت و همنچین سنگینی سقف و فشار وارده بر پودر بتنی و ستون های مجاور باعث گردیده در اثر فشار های ناشی از بار مرده سقف ستون های مجاور تحمل خود را از دست داده و دچار از هم گسیختگی شده و سقف ریزش نماید .

اجرای ناصحیح ساختمان سازی تجاری با سقف کوبیاکس-یوبوت در شهر یزد موجب فرو پاشیدن سقف در زمان بتن ریزی سقف چهارم و منجر به فوت یک نفر از هموطنان گرامی و زخمی شدن دو نفر گردیده است .

ریزش سقف کوبیاکس یزد

 

ریزش سقف کوبیاکس یزد

<<<< بازکردن لینک خبری سایت یزد فردا >>>>

 
 
بازگشت به رویداد ها