نیازیت سقف VS سقف کرومیت (اقتصادی)

نیازیت سقف VS سقف کرومیت (اقتصادی)


برآورد سقف دهانه 8 متری

نوع کاربری : مسکونی

تاریخ برآورد : 96/01/29

 

پیشگفتار :

الف) قیمت ها و وزن های اعلامی در سقف کرومیت با توجه به استانداردهای اجرایی و منطبق بر آیین نامه های کشوری گردآوری و محاسبه گردیده است .

ب) توجه داشته باشید دهانه های 6.5 تا 8 متر در سقف کرومیت اجرای تیرچه بایستی دوبل اجرا شود و در صورت اجرا به صورت تکی می بایست حتما توسط مهندس محاسب و ناظر بررسی مجدد انجام گردد.

ج) اجرا کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند حذف بتن جان در سقف کرومیت از لحاظ فنی و آیین نامه ای به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد .

 

سقف کرومیت واحد اندازه گیری مقدار به ازای هر مترمربع قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
تیرچه کرومیت (دوبل تیرچه) کیلوگرم 23.5 24.000 564.000
بتن عیار 350 مترمکعب 0.11 1.120.000 123.200
بلوک پلی استایرن(یونولیت) عدد 1.5 81.000 121.500
میلگرد حرارتی کلوگرم 3 17.000 51.000
دستمزد اجرای کرومیت مترمربع 1 100.000 100.000
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1   988.491

 

نیازیت سقف واحد اندازه گیری مقدار به ازای هر m2 قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
خرپای نیازیت مترمربع 1 436.800 436.800
بتن عیار 350 مترمکعب 0.07 1.120.000 78.400
بلوک پلی استایرن(یونولیت) عدد 1.5 81.000 121.500
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3 17.000 51.000
دستمزد اجرای نیازیت مترمربع 1 100.000 100.000
جمع کل (با احتساب 3% بالاسری) متر مربع 1   811.330

 

((( قیمت سقف نیازیت حدود 18 درصد ارزانتر می باشد ))))

 

نتیجه گیری :

کاهش قیمت تمام شده در سقف نیازیت  = 148.370 ریال در هر متر مربع سقف

میانگین در هر 1000 مترمربع سقف به میزان 15 میلیون تومان صرفه جویی می گردد