فقغق

فقغق


خرپا چیست ؟

مطابق آیین نامه های داخلی و معتبر خارجی خرپا سازه ای صلب از واحد های مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده که تمامی اتصالات به صورت مفصلی می باشد و هیچ گشتاوری در اتصالات وجود ندارد و فقط نیروهای کششی و فشاری وجود دارد.

 

تاریخچه تیرچه های فلزی با جان باز در آمریکا و کانادا:

در سال 1923 اولین تیرچه خرپایی توسط آمرییکایی ها طراحی گردیده که به صورت تمام میلگرد اجرا شده که در سال 1928 اولین آیین نامه مخصوص تیرچه با جان باز مطابق با استاندارد SJI منتشر شده که تا به امروز انواع مختلفی از این نوع تیرچه ها ظراحی و ثبت گردیده . آیین نامه های آنها